05:17 ICT Thứ hai, 27/05/2024

KHOA PHÒNG

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 912

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39948

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2821146

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy giao diện mới của website bệnh viện thế nào?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Phù hợp

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Quy trình tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên

Thứ hai - 06/02/2023 11:21
SỞ Y TẾ BẮC GIANG
TTYT HUYỆN TÂN YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1341   /QĐ-TTYT Tân Yên, ngày 30    tháng 12 năm 2022
 

QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy trình tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN YÊN
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-SYT ngày 22/03/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng tổ chức hành chính, TTYT Tân Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông/bà trong ban lãnh đạo đơn vị, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng các đoàn thể, Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế, người được giao nhiệm vụ tiếp công dân và người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
 • Như Điều 3;
 • Website trung tâm;
 • Lưu: VT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
 
 đã ký
 
 
Ngô Thị Thu Hà
 
SỞ Y TẾ BẮC GIANG
TTYT HUYỆN TÂN YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 QUY TRÌNH
Tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên
( Kèm theo Quyết định số: 1341 /QĐ-TTYT ngày 30 tháng12 năm 2022
của Giám đốc TTYT huyện Tân Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình này quy định việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại phòng tiếp công dân của Trung tâm Y tế Tân Yên theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và công tác tiếp công dân định kỳ của của Giám đốc trung tâm cụ thể như sau:
 1. Công tác tiếp công dân thường xuyên của viên chức tiếp công dân (tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh).
 2. Công tác tổ chức tiếp công dân định kỳ của Giám đốc trung tâm
 3. Công tác xử lý đơn sau khi tiếp công dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh của Trung tâm ( Sau đây gọi tắt là công dân).
 2. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trình bày trực tiếp tại phòng tiếp công dân.
 3. Viên chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Điều 3. Mục đích

 1. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
 2. Tạo điều kiện thuận lợi để viên chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân của Giám đốc trung tâm.
 3. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc trung tâm để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Giúp viên chức chủ động nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, theo dõi, nắm chắc nội dung công việc, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Việc từ chối tiếp công dân

 1. Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:
 1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 
 1. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
 2. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
 3. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Người tiếp công dân phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo Giám đốc trung tâm.
 1. Đối với những vụ, việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy trình này.
 

Chương II

QUY TRÌNH TIẾP NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
 
Điều 5. Địa điểm tiếp công dân
Phòng tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên (Tầng 7) , Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điều 6. Lịch tiếp công dân

 1. Tiếp công dân định kỳ:
Giám đốc Trung tâm Y tế trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân định kỳ ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân hoặc ủy quyền Phó Giám đốc tiếp theo quy định.
 1. Tiếp Công dân thường xuyên:
Giao Phòng Tổ chức hành chính cử viên chức của phòng tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc, theo giờ hành chính tại Trung tâm.

Điều 7. Xác định nhân thân của người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh

 1. Khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có).
 2. Khi tiếp người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân yêu cầu người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân
Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo.
 1. Trường hợp công dân hoặc người được ủy quyền, người đại diện theo quy định của pháp luật cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy trình này thì người tiếp công dân từ chối việc tiếp như quy định tại Điều 4 của Quy trình này.
 

Điều 8. Xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được ủy quyền, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý

 1. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân yêu cầu người đại diện xuất trình giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân.
Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người được ủy quyền xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền của người ủy quyền.
 1. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại.
Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;
Người tiếp công dân yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh việc đại diện, ủy quyền hợp pháp hoặc giấy tờ khác có liên quan.
Trường hợp người đến trình bày là người đại diện, người được ủy quyền hợp pháp thì người tiếp công dân tiến hành các thủ tục tiếp như đối với người khiếu nại.
 1. Trường hợp người khiếu nại ủy quyền cho luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân yêu cầu luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý xuất trình Thẻ luật sư, Thẻ trợ giúp viên pháp lý và Giấy ủy quyền khiếu nại.
 2. Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hoặc việc ủy quyền không theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này thì người tiếp công dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc và giải thích rõ lý do, hướng dẫn công dân làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

Điều 9. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 1. Khi công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn thì người tiếp
công dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung trình bày của công dân; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.
 1. Trường hợp công dân đến trình bày và có đơn với nội dung cụ thể, rõ ràng, có thể xác định được rõ tính chất vụ việc và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
 2. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn họ cử người đại diện để trình bày; ghi lại nội dung trình bày và đề nghị người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.
 3. Trường hợp công dân trình bày nhiều nội dung, vừa có nội dung khiếu
 
nại, vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.
 1. Việc tiếp nhận, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh
và việc hướng dẫn công dân viết đơn phải được ghi vào Sổ tiếp công dân hoặc được nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tiếp công dân.

Điều 10. Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 1. Việc phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được căn cứ vào bản ghi nội dung trình bày hoặc đơn của công dân và thực hiện theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
 2. Ý kiến trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tiếp công dân thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.
Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình thì người tiếp công dân tiếp nhận các thông tin, tài liệu để báo cáo người có thẩm quyền giải quyết. Nếu công dân cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân xem xét để tiếp nhận các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó. Việc tiếp nhận
thông tin, tài liệu, chứng cứ được thực hiện bằng giấy biên nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy trình này.
 

Chương III

TIẾP CÔNG DÂN VÀ QUẢN LÝ, THEO DÕI VIỆC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
 
Điều 11. Trách nhiệm của Giám đốc trong việc tiếp công dân
 1. Giám đốc trung tâm có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc trung tâm được thông báo và niêm yết theo quy định.
 2. Giám đốc trung tâm tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền đơn vị cấp dưới trong công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 1. Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, giải quyết có cơ sở và thuộc thẩm quyền thì Giám đốc trung tâm sẽ trả lời ngay cho công dân biết nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người cần liên hệ để biết kết quả giải quyết
 2. Việc tiếp công dân của Giám đốc trung tâm phải được viên chức tiếp công dân ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân và được lưu lại tại nơi tiếp công dân. Những ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm trong việc giải quyết các
 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại đơn vị phải được lập thành văn bản và gửi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo; ấn định thời gian giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết phải  gửi kết quả giải quyết cho công dân được biết.
 1. Kết thúc việc tiếp công dân. Giám đốc ra thông báo kết luận về việc tiếp công dân.

Điều 12. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức hành chính được giao nhiệm vụ giúp Giám đốc tiếp công dân và Trách nhiệm của các khoa, phòng, TYT xã có liên quan.

 1. Phòng Tổ chức hành chính được giao nhiệm vụ giúp Giám đốc:
 1. Sắp xếp việc tiếp công dân của Giám đốc và thông báo cho các đơn vị, cá nhân liên quan được biết; ưu tiên những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài.
 2. Cử người ghi chép nội dung công việc.
 3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để Giám đốc thực hiện việc tiếp công dân.
 1. Trưởng các khoa, phòng, TYT xã và các đoàn thể, Ban TTND, cá nhân có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có trách nhiệm:
 1. Tham gia cuộc họp tiếp công dân khi có yêu cầu của Lãnh đạo.
 2. Chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 1. Kết thúc việc tiếp công dân, Phòng tổ chức hành chính sẽ có thông báo bằng văn bản về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân. Đồng thời phối hợp với các khoa, phòng, TYT và thành phần có liên quan tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo trung tâm để giải quyết.

Điều 13. Trách nhiệm cá nhân của người tiếp công dân

 1. Trang phục chỉnh tề, tác phong và thái độ đúng mực; tôn trọng và lắng nghe ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 2. Yêu cầu công dân nêu rõ họ tên hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân; có đơn hoặc trình bày rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
 3. Ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình bày.
 4. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân đến đúng đơn vị hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 5. Trực tiếp xử lý hoặc chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
 6. Nghiêm cấm gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều 14. Theo dõi, quản lý việc tiếp công dân

Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được ghi vào Sổ tiếp công dân và được lưu tại nơi tiếp công dân. Sổ tiếp công dân được thực hiện theo thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quy trình này.
 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 15. Tổ chức thực hiện
 
 1. Các khoa, phòng, đoàn thể, Ban TTND, TYT xã trực thuộc có liên quan phục vụ tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo trung tâm và tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân.
 2. Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các khoa, phòng, TYT xã trực thuộc trung tâm trong việc thực hiện văn bản này; tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của các khoa, phòng, TYT xã và cá nhân có liên quan, đề xuất với Giám đốc trung tâm các biện pháp giải quyết theo quy định.
 3. Trong quá trình thực hiện Quy trình này nếu có khó khắn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh thì các đơn vị có liên quan phán ánh kịp thời về Lãnh đạo trung tâm ( qua Phòng tổ chức hành chính) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Các biểu mẫu 
 
MẪU SỐ 01
(Kèm theo Quy trình tiếp công dân của Trung tâm Y tế Tân Yên)


SỞ Y TẾ BẮC GIANG
TTYT HUYỆN TÂN YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:            /TB-TTYT Tân Yên, ngày      tháng     năm
 
 

THÔNG BÁO

 
Kính gửi.................................................. (1)
Ngày ……. tháng …….. năm ………., ông (bà)................................... (1)
Số CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ………....., ngày cấp: .../..../. ,
nơi cấp ..................
Địa chỉ: ............................ đến Phòng tiếp công dân để khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh) về việc............................................................................................ (2)
……………………………………………………………………………… Vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và thông báo trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013, Trung tâm Y tế Tân Yên từ chối tiếp nhận nội dung khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh) của ông  (bà)      (1)
Trung tâm Y tế Tân Yên thông báo để ông (bà)..................................... (1)
và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết; Đề nghị ông (bà) chấp hành theo quy định của pháp luật, chấm dứt khiếu nại (tố cáo, kiến  nghị, phản ánh)./.
 
Nơi nhận:
- ...(1)... (để thực hiện);
- ...(3)... (để báo cáo);
- ..(4)... (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 1. Họ tên người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).
 2. Tóm tắt nội dung khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).
 3. Chức danh lãnh đạo đơn vị cần báo cáo.
 4. Tên đơn vị, cá nhân có liên quan.

 
MẪU SỐ 02
(Kèm theo Quy trình tiếp công dân của Trung tâm Y tế Tân Yên)


SỞ Y TẾ BẮC GIANG
TTYT HU   YỆN TÂN YÊN
 
( Dấu treo của TTYT Tân Yên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Yên, ngày      tháng     năm
 
 

GIẤY BIÊN NHẬN

Thông tin, tài liệu
 
Vào …... giờ …... ngày …... tháng ….... năm......... tại Phòng tiếp công dân
Tôi là ................................................... (1) Chức vụ: ....................................
Đã nhận của ông (bà).......................................................................... (2)
Số CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân):............................. , ngày cấp:
…..../……../.... nơi cấp …………………..…........
Địa chỉ: .........................................................................................................
Các thông tin, tài liệu sau:
1 ....................................................................................................................
2  .....................................................................................................................
3 .....................................................................................................................
………………………………………………………………………………
(Ghi rõ tên, số trang, tình trạng của thông tin, tài liệu, bằng chứng (tài liệu, bằng chứng là bản phô tô hoặc bản sao công chứng)
Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, được lập thành....... bản, giao cho người
cung cấp thông tin, tài liệu 01 bản./.
 
 
Người cung cấp thông tin, tài liệu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 1. Họ tên viên chức nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.
 2. Người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh); người có liên quan đến vụ việc khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh)
 
MẪU SỐ 03
(Kèm theo Quy trình tiếp công dân của Trung tâm Y tế Tân Yên)


 

SỔ TIẾP CÔNG DÂN

 
 
 
 
 
 
 
STT
 
 
 
 
 
Ngày tiếp
 
 
 
 
 
Họ tên - Địa chỉ
 
 
 
 
 
CCCD/Hộ
chiếu của công dân
 
 
 
 
Nội dung vụ việc
 
 
 
 
Phân loại
đơn/Số người
 
 
 
 
Cơ quan đã giải quyết
 
 
Hướng xử lý
Theo dõi kết quả giải quyết  
 
Ghi chú
 
 
Thụ lý để giải quyết
 
Trả lại đơn và hướng dẫn
Chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
 
 
 

 1. Số thứ tự.
 2. Ngày tiếp.
 3. Họ tên, địa chỉ.
 4. CMND/Hộ chiếu của công dân (nếu công dân không có CMND/CCCD/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân)
 5. Tóm tắt nội dung vụ việc.
 6. Phân loại đơn của công dân (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số công dân có đơn cùng một nội dung.
 7. Ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giải quyết hết thẩm quyền.
 8. Đánh dấu (x) nếu thuộc thẩm quyền giải quyết.
 9. Ghi rõ hướng dẫn công dân đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nào, số văn bản hướng dẫn.
 10. Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thụ lý giải quyết, số văn bản chuyển đơn.
 11. Người tiếp dân ghi chép, theo dõi quá trình, kết quả giải quyết đơn của công dân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỆNH VIỆN: 0966.811.919

SỞ Y TẾ: 0967.721.919

* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết